Call for Proposals

Dmytro Shtohryn International Ukrainian Studies Conference, University of Illinois at Urbana-Champaign

Theme: Ukrainian Studies Today: History, Memory, Representations, and Collections

The Slavic Reference Service and the Department of Slavic Languages and Literatures are pleased to invite proposals for the Dmytro Shtohryn Ukrainian Studies Conference at the University of Illinois at Urbana-Champaign. The annual conference will take place from October 5-7, 2023, and is a continuation and celebration of Dr. Dmytro Shtohryn’s legacy.

The conference seeks to bring together researchers across a broad spectrum of disciplines working on topics related to Ukraine. Reaching across historical and contemporary contexts, the conference will bring into conversation various perspectives on Ukraine, its identity, culture, and history. Now that Ukraine is facing unprecedented challenges as a result of Russia’s invasion, it is particularly urgent for us to continue our strong tradition of research on Ukraine that was at the center of Dr. Shtohryn’s life and career.

We welcome papers on a range of topics, including (but not limited to) literary and cultural representations, relations between Ukraine and other nations, diasporic identities, social movements, and the global context. We also encourage contributions that discuss Ukraine’s multiethnic, multilingual, and multiconfessional citizenry. Proposals are invited from scholars across humanities, arts, and social sciences, librarians, and archivists at any stage in their careers. Graduate students, emerging scholars, and scholars based in the region are especially encouraged to participate.

Proposal Submission Guidelines

If interested, please fill out our Google Form and provide a 200-word abstract by June 19, 2023.

A limited amount of financial support will be available to accepted conference presenters. Selected papers will be published as conference proceedings.

Please contact Olga Makarova (srscite@library.illinois.edu; subject line “Ukrainian Conference 2023”) with any questions.

Україністика сьогодні: історія, пам’ять, репрезентації та колекції

Довідкова служба зі Славістики та Кафедра слов’янських мов і літератур радо запрошують до участі в міжнародній українознавчій конференції в Університеті Іллінойсу в Урбана-Шампейн, яка віднині буде називатися на честь д-ра Дмитра Штогрина (1923 – 2019). Конференція відбудеться з 5 по 7 жовтня 2023 року і має на меті відзначити та увіковічнити професійний спадок д-ра Дмитра Штогрина.

Конференція має на меті об’єднати дослідників, які працюють над темами, пов’язаними з Україною, в рамках різноманітних дисциплін. Конференція обговорюватиме актуальні для україністики питання в історичному та сучасному контексті, українську ідентичність, культуру та історію. Зараз, коли Україна стикається з безпрецедентними викликами внаслідок російського вторгнення, для нас особливо важливо продовжити нашу потужну традицію українських студій, які були центральними в житті та професійній діяльності д-ра Штогрина.

Ми вітаємо доповіді на різноманітні теми, пов’язані з україністикою, зокрема (але не тільки) ті, що стосуються літературних та культурних репрезентацій, відносин між Україною та іншими державами, діаспорних ідентичностей, суспільних рухів та глобального контексту. Ми також заохочуємо заявки, які обговорюють багатоетнічне, багатомовне та багатоконфесійне населення України. Запрошуємо до участі вчених із гуманітарних і соціальних наук, бібліотекарів та архівістів на будь-якому етапі їхньої кар’єри. Окремо заохочуємо до участі також аспірантів, молодих вчених та вчених з українських інституцій.

Правила подачі заявок

Якщо ви зацікавлені, будь ласка, заповніть форму та надайте анотацію у 200 слів до 19 червеня 2023 р. Доповідачам, чиї заявки буде прийнято, може буде надана обмежена фінансова підтримка. Вибрані доповіді будуть опубліковані у збірці матеріалів конференції.

Якщо маєте запитання, звертайтеся до Ольги Макарової (srscite@library.illinois.edu; тема «Українознавча конференція 2023»).